กมธ.กีฬา เดินหน้าจัดทำเนื้อหาการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา

กมธ.กีฬา เดินหน้าจัดทำเนื้อหาการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา

กมธ.กีฬา เดินหน้าจัดทำเนื้อหาการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา ในวันนี้ ทางด้าน พล.อ.สุรเชษฐ์ ขัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “การพิจารณาศึกษาเนื้อหารายวิชามวยไทยในสถานศึกษา” ซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทย ในกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ที่กำหนดกรอบในการดำเนินงานไว้ 3 มิติ คือมวยไทยเพื่อ การแข่งขัน เพื่อการอนุรักษ์ และเพื่อการศึกษา ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาศึกษาการจัดให้มีการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา ครอบคลุมทุกช่วงวัย เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อเสนอให้นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดจากบทเรียนของผู้ทรงคุณวุฒิด้านมวยไทยที่ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนา นอกจากจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสายมวยต่างๆ แล้ว ยังมีผู้แทนจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด้วย