กรมอนามัย ออกประกาศควบคุมร้านค้า นำกัญชามาประกอบอาหาร หวั่นเกินขนาน

กรมอนามัยออกประกาศควบคุมร้านค้า นำกัญชามาประกอบอาหารหวั่นเกินขนาน

กรมอนามัยออกประกาศควบคุมร้านค้า นำกัญชามาประกอบอาหารหวั่นเกินขนาน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าว หลังปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% กรมอนามัยจึงออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการแก้ไขจากฉบับเดิมในส่วนของข้อ 3 ที่เดิมกำหนดให้สถานประกอบกิจการอาหาร ต้องจัดหาใบกัญชาจากแหล่งปลูกหรือแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด และต้องเปิดเผยเอกสารหรือแสดงหลักฐานแหล่งที่มา และวัตถุประสงค์ในการนำใบกัญชามาใช้ประโยชน์เป็นส่วนประกอบของอาหาร เพื่อการจำหน่ายในสถานประกอบกิจการอาหาร มาเป็น “กำหนดให้สถานประกอบกิจการอาหาร มีการจัดเก็บใบกัญชาที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดเก็บเป็นสัดส่วน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดเชื้อราหรือเน่าเสีย” แทน ในส่วนที่ใช้สำหรับสถานประกอบกิจการอาหาร หมายรวมถึง ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และการจำหน่ายในที่ หรือทางสาธารณะ ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่จะนำใบกัญชามาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร เพื่อจำหน่ายในสถานประกอบกิจการอาหารนั้น ส่วนข้อกำหนดอื่นๆ ในประกาศยังคงเหมือนเดิม คือสถานประกอบการกิจการอาหาร …

กรมอนามัยออกประกาศควบคุมร้านค้า นำกัญชามาประกอบอาหารหวั่นเกินขนาน Read More »