อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ราชกิจจา

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ สปส.จ่ายค่าบริการตรวจโควิด โครงการFactory sandbox

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ สปส.จ่ายค่าบริการตรวจโควิด โครงการFactory sandbox ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตรวจโควิด ด้วยวิธี RT- PCR ให้สถานประกอบการ หรือโรงงานที่เข้าร่วมในโครงการ Factory sandbox ใน 4 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตหลัก นำร่องพื้นที่ 7 จังหวัด ค่าตรวจ 1,500 บาท บวกค่าคำปรึกษาอีก 200 บาท รวมเป็น 1,700 บาท เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2564 ที่ผ่านมา “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามแนวทางโครงการ Factory sandbox ประกาศดังกล่าว มีเนื้อหาว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 …

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ สปส.จ่ายค่าบริการตรวจโควิด โครงการFactory sandbox Read More »

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ให้ ‘อีสปอร์ต’ เป็นหนึ่งในกีฬาอาชีพของไทย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ให้ ‘อีสปอร์ต’ เป็นหนึ่งในกีฬาอาชีพของไทย   ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ กำหนดชนิด “อีสปอร์ต” เป็นกีฬาอาชีพ ระบุ จดแจ้งดำเนินการใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ วันนี้ 21 ก.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ประกอบมติคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2564 เห็นชอบให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง …

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ให้ ‘อีสปอร์ต’ เป็นหนึ่งในกีฬาอาชีพของไทย Read More »