บิ๊กป้อมไฟเขียว 13 มาตรการจัดการน้ำฤดูฝน ปี 65 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บิ๊กป้อมไฟเขียว 13 มาตรการจัดการน้ำฤดูฝน ปี 65 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิเช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยพลเอกประวิตร ได้เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบต่อร่างมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 รวมทั้งสิ้น 13 มาตรการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนให้เร็วยิ่งขึ้นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ  การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่-กลาง และเขื่อนระบายน้ำ  ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/ ระบบระบายน้ำสถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน  ปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา เตรียมพร้อม/วางแผนเครื่องจักร เครื่องมือ ประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ ตรวจความมั่นคงปลอดภัยคัน/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ จัดเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผลปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย …

บิ๊กป้อมไฟเขียว 13 มาตรการจัดการน้ำฤดูฝน ปี 65 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด Read More »