เร่งอนุรักษ์เมืองเก่า เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

เร่งอนุรักษ์เมืองเก่า เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

เร่งอนุรักษ์เมืองเก่า เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเลขานุการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อรักษาอัตลักษณ์และบริบทของเมืองเก่าให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเห็นชอบแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสงขลา ที่จะผลักดันให้เมืองเก่าสงขลามุ่งสู่การเป็นเมืองอนุรักษ์อย่างสากล รวมถึงเร่งขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าให้ครบถ้วนทั้ง 36 เมือง จากที่ดำเนินการไปแล้ว 24 เมือง โดยให้ดำเนินการในอีก 12 เมือง อย่างเร่งด่วน (ได้แก่ เมืองเก่ากำแพงเพชร ตะกั่วป่า เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ยะลา นราธิวาส พิษณุโลก ร้อยเอ็ด อุทัยธานี ตรัง และฉะเชิงเทรา) พร้อมกันนี้ ให้สำนักงบประมาณ จัดสรรงบกลาง ปี …

เร่งอนุรักษ์เมืองเก่า เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ Read More »