กรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย “ธนาคารต้นแบบเพื่อผู้พิการ”

ธนาคารกรุงไทย “ธนาคารต้นแบบเพื่อผู้พิการ” “ธนาคารกรุงไทย” มุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถทางการเงินอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม และในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตาม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในมิติการพัฒนาคน ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยธนาคารได้พัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่ผู้พิการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ล่าสุด “ธนาคารกรุงไทย” ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ วุฒิสภา ศรัทธาความดี จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ในฐานะธนาคารต้นแบบที่สนับสนุนให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ธนาคารได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเครื่องให้บริการทางการเงินอัตโนมัติ (ATM) เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างสูงสุด โดยธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารแรกที่พัฒนาและให้บริการ ATM แบบหน้าจอสัมผัส ที่สามารถรองรับการใช้งานของผู้พิการทางสายตาได้ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้ Keypad ร่วมกับการฟังเสียงแจ้งเตือนระหว่างการทำรายการ โดยปัจจุบันธนาคารติดตั้งเครื่อง ATM แบบหน้าจอสัมผัส รองรับการใช้งานของผู้พิการทางสายตาแล้ว 3,300 เครื่องทั่วประเทศ และวางแผนติดตั้งเพิ่มอีก 1,600 เครื่อง ภายในไตรมาสแรกของปี 2565 “ธนาคารกรุงไทย” …

ธนาคารกรุงไทย “ธนาคารต้นแบบเพื่อผู้พิการ” Read More »