อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

รมว.วัฒนธรรม สั่งเร่งบูรณะโบราณสถานอยุธยาที่จมน้ำ 83 แห่ง

รมว.วัฒนธรรม สั่งเร่งบูรณะโบราณสถานอยุธยาที่จมน้ำ 83 แห่ง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ออกมาเปิดถึง รายงานโบราณสถานในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีโบราณสถานอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 394 แห่ง แบ่งเป็นในเกาะเมือง 189 แห่ง นอกเกาะเมือง 205 แห่ง โดยในปี 2565 มีโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 83 แห่ง แบ่งเป็น ในเกาะเมือง 3 แห่ง นอกเกาะเมือง 80 แห่ง โดยการดำเนินการป้องกันโบราณสถานจากน้ำท่วม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากรได้ร่วมมือกับทางจังหวัด วัด ศาสนสถาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 2 พื้นที่หลักๆ ได้แก่ พื้นที่เกาะเมืองอยุธยาใช้แนวถนนอู่ทอง (แนวกำแพงเมืองเดิม) รอบเกาะเมืองเป็นคันป้องกันน้ำ โดยในบริเวณที่ถนนมีระดับต่ำทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาทำการเสริมแนวถนนด้วยคันดิน ทำให้โบราณสถานเกือบทั้งหมดในเกาะเมือง ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญสูงสุดไม่ได้รับผลกระทบ มีเพียงป้อมเพชร ซึ่งอยู่นอกแนวถนนอู่ทอง และระหัดวิดน้ำกับวัดใหม่ชัยวิชิตที่ถูกน้ำซึมลอดถนนอู่ทองเข้ามา ที่ได้รับผลกระทบ

ขณะที่พื้นที่นอกเกาะเมือง ในส่วนของโบราณสถานริมแม่น้ำเป็นโบราณสถานที่เสี่ยงต่อการเสียหายหากถูกน้ำท่วมเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงและมีคลื่นมากระทบตัวโบราณสถานจึงต้องทำการป้องกัน โดยใช้แผงหรือกำแพงกันน้ำ ประกอบด้วย วัดไชยวัฒนาราม วัดธรรมราม วัดกษัตราธิราช วัดพนัญเชิง และหมู่บ้านโปรตุเกส รวมถึงโบราณสถานที่ใช้กระสอบทรายหรือคันดินในการป้องกันน้ำ ประกอบด้วย วัดศาลาปูน วัดพรหมนิวาส วัดพนมยงค์ วัดเชิงท่า และวัดท่าการ้อง และโบราณสถานที่ใช้กำแพงโบราณสถานเป็นกำแพงป้องกันน้ำ ได้แก่ วัดพุทไธสวรรย์ ส่วนโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในทุ่ง เป็นโบราณสถานที่เปิดโล่งทำแนวป้องกันน้ำได้ยากประกอบกับน้ำในทุ่งจะเป็นน้ำนิ่งไม่มีคลื่นที่จะมาทำความเสียหายกับตัวโบราณสถาน ประกอบกับส่วนใหญ่ได้รับการบูรณะเสริมความมั่นคงไว้แล้วจึงมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถถูกน้ำท่วมขังได้ ส่วนโบราณสถานที่ยังไม่ได้รับการบูรณะเสริมความมั่นคงในส่วนของโบราณสถานที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงเสี่ยงต่อการพังทลาย อุทยานฯได้ทำการตั้งนั่งร้านเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับตัวโบราณสถานให้สามารถรองรับการถูกน้ำท่วมขังได้ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมศิลปากรตรวจสอบ พร้อมรายงานสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อตั้งงบฯ บูรณะและดำเนินการในส่วนที่เสียหายต่อไปอย่างเร่งด่วน