อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

รัฐบาลโชว์ยอดการใช้จ่าย 3 โครงการ เงินสะสมเกิน 1.6 หมื่นล้านบาท

รัฐบาลโชว์ยอดการใช้จ่าย 3 โครงการ เงินสะสมเกิน 1.6 หมื่นล้านบาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยยอดรวมการใช้จ่ายภาครัฐและประชาชน ภายใต้มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. ผู้ใช้สิทธิสะสม รวม 32.15 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสมรวม 16,126.4 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้

 1.  
  1. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 
   • มีผู้ใช้สิทธิสะสม 20.16 ล้านคน 
   • ยอดใช้จ่ายสะสม 13,740.7 ล้านบาท 
    แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 6,957.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 6,783.4 ล้านบาท

  2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 
   • มีผู้ใช้สิทธิสะสม 11.24 ล้านคน
   • ยอดใช้จ่ายสะสม 2,237.3 ล้านบาท
  3. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 747,751 คน ยอดใช้จ่ายสะสม 148.4 ล้านบาท

ส่วนผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ข้อมูลถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น. ทั้งสิ้น 8,339,614 ราย ผ่านเว็บไซต์ 6,060,687 ราย และหน่วยงานรับลงทะเบียน 2,278,927 ราย 

โดยนายอนุชา ได้กล่าวถึงการเปิดลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียนวันแรก เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงปัจจุบัน ยังไม่พบการรายงานปัญหาอุปสรรคจากหน่วยรับลงทะเบียน มีเพียงข้อสงสัยของประชาชนที่กระทรวงการคลังได้รวบรวมและชี้แจงเพิ่มเติมแล้ว อาทิ “คู่สมรส” สามารถลงทะเบียนได้ทั้งสามีและภรรยาหากมีคุณสมบัติก็มีสิทธิ “ไม่ใช่ 1 ครอบครัว 1 สิทธิ” และผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน โดยกระทรวงการคลังแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด โดยเฉพาะ 5 ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และเลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน เพราะจะไม่สามารถแก้ไขได้หากระบบได้มีการบันทึกข้อมูลแล้ว เป็นต้น