อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

"พระบรมราชโองการ" โปรดเกล้าฯ ถอนสภาพที่ดิน อ.หัวหิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

พระบรมราชโองการ

ราชกิจจานุเบกษา วันพ่อแห่งชาติ พระราชกฤษฎีกา “พระบรมราชโองการ” โปรดเกล้าฯ ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

“พระบรมราชโองการ” โปรดเกล้าฯ วันนี้ 5 ธันวาคม 2564 วันพ่อแห่งชาติ รัชกาลที่ 9 วันชาติ พ.ศ. 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดิน อันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิ สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2564 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บางส่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 8 (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

  • มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2564”
  • มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • มาตรา 3 ให้ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4 ไร่ 10 ตารางวา บางส่วน โดยมีเนื้อที่ที่ถอนสภาพประมาณ 3 งาน ในท้องที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
  • มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนอง “พระบรมราชโองการ”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากที่ดินสาธารณประโยชน์ “สระใหญ่โบราณขอนทอง” ในท้องที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค และทางราชการได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ปข 0761 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 10 ตารางวา ปัจจุบันพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันในที่ดินดังกล่าวแล้ว สมควรถอนสภาพที่ดินดังกล่าวจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันบางส่วน เนื้อที่ประมาณ 3 งาน เพื่อมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟใช้เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อนุบาลหัวหิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระบรมราชโองการ1

พระบรมราชโองการ4

 

พระบรมราชโองการ3

พระบรมราชโองการ2