อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ผู้ว่าฯนนทบุรี ประกาศ "คนเที่ยววันหยุดยาว" กลับมารายงานตัวด้วย

 

                                                   โควิดนนทบุรี4                                  โควิดนนทบุรี3

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2564 นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)นนทบุรี ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวว่า “วันหยุดยาวไปเที่ยว กลับมาขอให้รายงานตัวครับ” และต่อมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)นนทบุรี ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว

ผู้ว่านนทบุรี

ทั้งนี้ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ได้มีประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ฉบับที่ 9 การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อที่มาจากพื้นที่ภายนอกจังหวัด

ตามที่จังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และมีการปรับมาตรการโดยผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณีให้มีความเหมาะสม โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ยังจำเป็นต้องติดตามกำกับดูแลทั้งบุคคล สถานที่ การดำเนินกิจการ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในระยะยาว นั้น

          โควิดนนทบุรี1  โควิดนนทบุรี2

1.ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 และพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการไช้ ไอ เจ็บคอ จมูกไมได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรืออาการที่เข้าได้กับโรคโควิด – 19 ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ทันที

2.ให้ส่วนราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงงาน ที่มีบุคคลเดินทางกลับมาจากจังหวัดตามข้อ 1 จัดให้มีการตรวจเชื้อโรคโควิด – 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หากพบผลว่าติดเชื้อให้นำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

3.ให้บุคคลที่เดินทางไปยังจังหวัดตามข้อ 1 และข้อ 2 รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคจังหวัดนนทบุรี ผ่านทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้

Link รายงานตัว : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehxFPFN00X_kqIeJN01LHVQ8RsebUVR_paCt-dR87m5EP28A/viewform

ทั้งนี้ต่อมานายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มีหนังสือ เรื่อง การเน้นมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อที่มาจากพื้นที่ภายนอกจังหวัด ถึง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ประธานหอการค้า จังหวัดนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี ให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตาม ประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี