อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

สรุปมติศบค. ปรับทุกจังหวัดเป็นสีเขียว เตรียมศึกษากฎหมายเปิดสถานบันเทิงถึงตี 2

สรุปมติศบค. ปรับทุกจังหวัดเป็นสีเขียว เตรียมศึกษากฎหมายเปิดสถานบันเทิงถึงตี 2

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีมติให้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคในประเทศเพิ่มเติม ดังนี้

  1. พื้นที่สถานการณ์ ให้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์เป็นระดับเฝ้าระวัง (สีเขียว) ทั้งประเทศ และยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
  2. มาตรการการใส่หน้ากากอนามัย ให้ปรับเป็นข้อแนะนำว่าควรสวมหน้ากาก และให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด สถานที่ปิด หรือมีการอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก
  3. การบริโภคสุราหรือแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ให้เปิดบริการได้ตามปกติโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  4. สถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง ฯลฯ เปิดให้บริการและให้ผู้รับบริการดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยเปิดให้บริการตามกฎหมายเดิมกำหนด
  5. การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ผ่อนคลายให้การดำเนินการเป็นไปตามปกติ
  6. การคัดกรองอุณหภูมิ ไม่มีความจำเป็นต้องคัดกรองอุณหภูมิในอาคารสถานที่ (อาจให้มีการคัดกรองอุณหภูมิในสถานที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด)
  7. การเว้นระยะห่าง แนะนำให้มีการเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
  8. มาตรการรวมกลุ่ม ให้ตรวจคัดกรอง ATK กรณีเป็นผู้ป่วยสงสัยที่มีอาการทางเดินหายใจ หากมีการรวมกลุ่มมากกว่า 2,000 คน ขอให้แจ้งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อเฝ้าระวังการระบาด

นอกจากนี้ ยังให้ยกเว้นการลงทะเบียน Thailand Pass ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 พร้อมทั้งยกเลิกข้อกำหนดเงินประกันการเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ แต่จะแนะนำให้มีการซื้อประกันแทน

ขณะที่อีกประเด็นก็คือ เรื่องเวลาการให้บริการของสถานบันเทิงต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดดำเนินการภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะ ผอ.ศบค.ชุดเล็ก ไปดำเนินการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถขยายเวลาเปิดบริการได้ถึงเวลา 02.00 น. หรือตี 2 หรือไม่ อย่างไร โดยให้เสนอเข้าไปให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถขยายเวลาการเปิดให้บริการของสถานบันเทิงทุกประเภทได้จนถึง 02.00 น. ทันภายในวันที่ 1 ก.ค. หรือไม่ 
มาตรรการ
แนวทาง