อัพเดทข่าวสารบ้านเมือง

cover-photo-3tnew

ครม. เบิกงบกลางฉุกเฉิน 2,000 ล้าน เร่งแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรไทย

ครม. เบิกงบกลางฉุกเฉิน 2,000 ล้าน เร่งแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรไทย

ในวันนี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเปิดเผยว่า

ครม. มีมติอนุมัติงบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาท รายการเงินสำรองจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อดำเนินการ ดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ไตรมาสที่ 3-4 (งบบุคลากร งบดำเนินงาน) วงเงิน 230.38 ล้านบาท
  • การแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 3,425 ราย วงเงิน 1,500 ล้านบาท
  • การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 42,034 ราย 776 องค์กร วงเงิน 267.62 ล้านบาท

นายธนกร วังบุญคงชนะ

ทั้งนี้ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดตั้งโดย พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
  2. . ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
  3. พัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรม
  4.  พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร และแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา 3 ปี (2563-2565) กองทุนไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงทำให้ในปี 2565 มีงบไม่เพียงพอในการดำเนินการต่างๆ จึงจำเป็นต้องขอรับสนับสนุนงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของพี่น้องเกษตรกร ตามนโยบายและข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อย่างเร่งด่วนต่อไป